sobota, 10 grudnia 2011

Scrum i Team Foundation Server cz.6 - Proces TDD

W kilku ostatnich wpisach przedstawiłem czym jest metodyka Scrum, po co i jak ją stosować przy użyciu Team Foundation Server. W teorii moglibyśmy już rozpocząć projekt i z powodzeniem go prowadzić. Możliwe, że więcej wiedzy nie było by Wam szybko potrzebne, ale podejrzewam, że całkiem szybko zaczęły się pojawiać pytania o zarządzanie i przepływ zadań, np.:
-  Który rodzaj zadania jest  z czym powiązany?
- Czy jak dodamy buga to mamy dodać do niego też taska?
- do czego służy test case a do czego impediment?
- itd. Itp.
Takie pytania są nieuchronne, każdy Scrum Master będzie musiał je wysłuchiwać po 100 razy. Można jednak ich częstotliwość zmniejszyć poprzez spisanie dokumentu, zawierającego przykładowy przepływ pomiędzy zadaniami oraz zasady tworzenia dokumentów. Dzięki niemu będziemy mogli w krytycznej sytuacji bez większych wyrzutów sumienia odpowiedzieć „zajrzyj sobie do dokumentacji”.

W Scrum centralnym elementem opisu biznesowego przypadku jest Historia Użytkownika (User Story) zwana również „elementem rejestru produktu” (Product Backlog Item – PBI). Opisuje ona wartość biznesową, która ma zostać dodana do projektu np. ”Jako użytkownik gry One Card Master chcę, zobaczyć informację o aktualnej liście uczestników gry, abym wiedział z kim gram”.
Schemat można było by opisać (tak jak przedstawiono we wpisie) przez:
JAKO <Osoba, rola>
CHCĘ <Funkcjonalność, czynność>
ABY <Uzasadnienie biznesowe>
W teorii pisanie historii użytkownika wydaje się sprawą zupełnie prostą, ale w praktyce okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Same zasady tworzenia historii użytkownika są materiałem na osobny wpis.
No ale wracając do tematu procesu. Tak jak wspomniałem we wpisie Scrum jest mocno powiązany z metodyką TDD. Podążając z jej zasadami, będzie nam dużo łatwiej prowadzić projekt, oraz zarządzać przepływem. We wspomnianym wpisie powiedziałem, że każdy PBI powinien mieć wyraźnie i dokładnie opisane kryteria akceptacji – czyli warunki, które muszą zostać spełnione, żeby zadanie zostało zaakceptowane.

Same historie użytkownika opisują jedynie ogólne aspekty realizacji biznesowego problemu. Aby kompleksowo zamodelować proces wytwarzania funkcjonalności konieczne jest dodanie do nich konkretnych elementów tj:
Źródło: Crispin Parker's Blog

- Task – relacja „Implemented-By” – czyli opisuje wszystko to co jest konieczne do tego, żeby od strony programistycznej zaimplementować historię użytkownika
- Acceptance Test – relacja „Tested-By” – opisuje testy akceptacyjne, czyli to w jaki sposób historia użytkownika będzie testowana
- Bug Report – relacja „Failed – By” – opisuje co poszło nie tak przy testach akceptacyjnych
- Impediment – relacja „Impeded-By” – przeszkoda, Opisuje problemy, które wystąpiły przy implementacji historii użytkownika, może to być np. sytuacja, że przy tworzeniu algorytmu nie wzięliśmy pod uwagę jakiegoś aspektu, którego zaimplementowanie wymaga dodatkowej analizy

Co z sytuacjami gdy odnajdziemy inne błędy, które nie zostały ujęte w testy akceptacji? Dorzucamy do rejestru produktu (ewentualnie rejestru spritu jeżeli jest on kluczowy dla jego oddania) element typu Bug.  Ma on identyczną strukturę zależności jak historia użytkownika. Powinien również posiadać zadanie, opis testów, które będą dokonywane przy weryfikacji tego buga, może zawierać Impediment oraz raport o błędzie, który mówi o tym, że rozwiązanie błędu nie zostało zaakceptowane.

Paczkę koniecznej wiedzy teoretycznej już uzyskaliśmy, możemy teraz przejść do przykładu. Będzie on pokazany na Team Foundation Server 11 DP oraz Visual Studio 11 DP. Załóżmy, że tworzymy znaną z innych wpisów grę One Card Master. Mamy już zaimplementowaną część kodu odpowiadającego za zarządzanie graczami. Dostępne już są klasy:

- informacje o graczu:

public class Player
{
  public string Name { get; set; }
}

- zarządzajanie graczami, pozwalające na ich dodawanie

public interface IPlayersManager
{
  IList<Player> GetPlayers();

  void AddPlayer(Player player);
}

public class PlayersManager : IPlayersManager
{
  private readonly IList<Player> _playersList = new Listt<Player>();
    
  public void AddPlayer(Player player)
  {
    _playersList.Add(player);
  }

  public IList<Player> GetPlayers()
  {
    return _playersList;
  }
}

- dostępne są również klasy pozwalające na drukowanie informacji na ekranie

public interface IPrinter
{
  void Print(string text);
}

public class ConsolePrinter : IPrinter
{
  public void Print(string text)
  {
    Console.WriteLine(text);
  }
}

Klient zażyczył sobie, że musimy dodać funkcjonalność wyświetlania aktualnej listę graczy. 
Załóżmy, że znajdujemy się na etapie planowania sprintu. Pierwszym krokiem, który powinniśmy zrobić jest dodanie nowej historii użytkownika. Dokonujemy tego poprzez kliknięcie menu jak na poniższym obrazku.


Historia użytkownika

Ukaże nam się okno definicji historii użytkownika:


Nazywamy naszą historię użytkownika "Wyświetlanie aktualnej listy graczy" podajemy jego opis:

Jako użytkownik gry One Card Master chcę, zobaczyć informację o aktualnej liście uczestników gry, abym wiedział z kim gram”

Podajemy kryteria akceptacji:

1. Po dołączeniu nowego gracza system powinien wyświetlić zaktualizowaną listę użytkowników.
2. W obecnej wersji powinien wyświetlać informacje na konsoli.
3. Informacja o użytkowniku powinna być zapisana w formacie "{Lp}. Nazwa: {Nazwa}".

Przypadek testowy

Zapisujemy historię użytkownika, ale nie zamykamy okna tylko przechodzimy do zakładki "Test cases" i naciskamy przycisk "New".


Dodajemy w ten sposób test akceptacji. Nazywamy go "Test wyświetlania aktualnej listy graczy" i naciskamy "OK". Otworzy się nam widok przypadku testowego. Zapisujemy go. Dostaniemy teraz pełen dostęp do opcji tworzenia testu historii użytkownika.
Jak łatwo zauważyć cały czas postępujemy tutaj zgodnie z metodyką TDD:
- najpierw opisaliśmy co chcemy (historia użytkownika),
- następnie co musi być spełnione, żeby uznać funkcjonalność za poprawnie działającą (kryteria akceptacji),
- teraz napiszemy jak będziemy to testować.


Naciskamy przycisk "Edit with Microsoft Test Manager". Po tej akcji przejdziemy do zewnętrznego programu przygotowanego przez Microsoft specjalnie do planowania, zarządzania oraz przeprowadzania testów (postaram się go przedstawić w osobnym wpisie). Nie wgłębiając się specjalnie w szczegóły - posłuży on nam do zdefiniowania kroków naszego testu.


Dodajemy trzy kroki (poprzez uzupełnienie odpowiednich pól w tabelce "Steps"):

"1. Dodajemy gracza "Jan Kowalski" poprzez metodę AddPlayer klasy PlayersManager - Wyświetlona informacja: "01. Nazwa: Jan Kowalski"
2. Dodajemy gracza "Krzysztof Krawczyk" poprzez metodę AddPlayer klasy PlayersManager - Wyświetlone informacje: "01. Nazwa: Jan Kowalski", "02. Nazwa: Krzysztof Krawczyk"
3. Dodajemy gracza "Eustachy Janicki" poprzez metodę AddPlayer klasy PlayersManager - Wyświetlone informacje: "01. Nazwa: Jan Kowalski", "02. Nazwa: Krzysztof Krawczyk", "03. Eustachy Janicki" "

Przechodzimy do zakładki Summary i przeklejamy tam tekst z kryteriów akceptacji, zapisujemy zmiany i zamykamy Test Managera. Po odświeżeniu widoku Test Case'a powinny pojawić się na nim wpisane przez nas dane.

Zadanie

Wracamy ponownie do naszej historii użytkownika. Dodamy teraz zadanie developerskie poprzez przejście do zakładki Tasks i naciśnięcie przycisku "New". Nazywamy go "Implementacja wyświetlania aktualnej listy graczy".Wypełniamy pola zgodnie z powyższym obrazkiem (opis jako: "Należy stworzyć taki mechanizm, który po dodaniu gracza poprzez metodę AddPlayer z klasy PlayerManager automatycznie wyświetli na ekranie aktualną listę graczy.") i przypisujemy go do osoby, która będzie go realizowała (np. do siebie) poprzez "Assigned To".
Gdy zaczniemy realizację zadania ustawiamy jego status (State) na "In Progress", oraz status PBI na "Approved".

Przeszkoda

Załóżmy, że okazało się, że nie wiemy jak coś zrobić. Specyfikacja jest niedokładna, mamy problem z wymyśleniem odpowiedniego rozwiązania,  albo problemy techniczne z komputerem.

Załóżmy, że nie mamy pojęcia jak ugryź kompletnie to zadanie, musimy przeprowadzić konsultacje. Przechodzimy wtedy do naszej historii użytkownika, do zakładki "Links" i naciskamy przycisk "New".


Uzupełniamy "Link Type" jako "Child" (bo Impediment będzie dzieckiem naszej historii użytkownika) oraz "Work Item Type" jako Impediment. Nazywamy go "Problem z metodą automatycznego wyświetlania aktualnej listy graczy" i naciskamy OK.


Pojawi się widok Impedimentu, dopisujemy opis (np. "Mam problem z wymyśleniem metody automatycznego wyświetlania aktualnej listy graczy, potrzebuję konsultacji z kimś bardziej doświadczonym."). Zapisujemy go i wracamy do widoku PBI. Musimy na nim zaznaczyć, że prace nad nim zostały wstrzymane. Dokonujemy tego poprzez oznaczenie jego pola "Blocked" na "Yes".

Załóżmy, że udało nam się ustalić, że powinniśmy rozwiązać problem
automatycznego wyświetlania listy gracz przy pomocy wzorca obserwatora. Przechodzimy do utworzonej wcześniej Przeszkody, wpisujemy nasze rozwiązanie w zakładkę "Resolution" i zmieniamy status na zamknięty ("Closed").

Możemy teraz przystąpić do programowania.

Implementacja

Implementację zaczynamy oczywiście od napisania testu akceptacyjnego (przykład będzie mocno uproszczony bo nie o to tutaj chodzi - więcej na temat testów jednostkowych możecie znaleźć we wpisach tutaj i tu). Postępujemy zgodnie z tym co zawarliśmy w testach akceptacyjnych oraz Impedimencie. Opis wzorca obserwator można znaleźć przykładowo tutaj.
Test może wyglądać następująco:

[TestMethod]
public void AddPlayersPrintValidInformations()
{
  var mocks = new MockRepository();

  var playersManagers = new PlayersManager();
  var printer = mocks.StrictMock<Player>();
  var playersObserver = new PlayersObserver(printer);

  playersObserver.Observe(playersManagers);
      
  playersManagers.Attach(playersObserver);
      
  //Dodanie pierwszego gracza
  Expect.Call(()=> printer.Print("1: Jan Kowalski"));
      
  //Dodanie drugiego gracza
  Expect.Call(() => printer.Print("1: Jan Kowalski"));
  Expect.Call(() => printer.Print("2: Krzysztof Krawczyk"));
      
  //Dodanie trzeciego gracza
  Expect.Call(() => printer.Print("1: Jan Kowalski"));
  Expect.Call(() => printer.Print("2: Krzysztof Krawczyk"));
  Expect.Call(() => printer.Print("3: Eustachy Janicki"));

  mocks.ReplayAll();

  //Dodanie pierwszego gracza
  playersManagers.AddPlayer(new Player { Name = "Jan Kowalski" });
      
  //Dodanie drugiego gracza
  playersManagers.AddPlayer(new Player { Name = "Krzysztof Krawczyk" });
      
  //Dodanie trzeciego gracza
  playersManagers.AddPlayer(new Player { Name = "Eustachy Janicki" });

  mocks.VerifyAll();
}

Oczywiście przy pisząc test postępujemy zgodnie z metodologią TDD, po kolei uzupełniając definicje klas i metod. Przykładowa ich implementacja mogła by wyglądać:

public class PlayersObserver : IPlayersObserver
{
  private readonly IPrinter _printer;
  private IPlayersManager _playersManager;

  public PlayersObserver(IPrinter printer)
  {
    _printer = printer;
  }

  public void Observe(IPlayersManager playersManager)
  {
    _playersManager = playersManager;
  }


  public void Update()
  {
    var players = _playersManager.GetPlayers();

    var i = 0;

    foreach (var player in players)
    {
      _printer.Print(
        String.Format(
          "{0}: {1}", ++i, player.Name));
    }
  }

  public void OnPrintState(string info)
  {
    Console.WriteLine(info);
  }
}

public class PlayersManager : IPlayersManager
{
  private readonly IList<IPlayersObserver> _observers 
    = new List<IPlayersObserver>();

  private readonly IList<Player> _playersList = new List<Player>();

  public void Attach(IPlayersObserver observer)
  {
    _observers.Add(observer);
  }

  public void Detach(IPlayersObserver observer)
  {
    _observers.Remove(observer);
  }

  public void AddPlayer(Player player)
  {
    _playersList.Add(player);
    foreach(var observer in _observers)
    {
      observer.Update();
    }
  }

  public IList<Player> GetPlayers()
  {
    return _playersList;
  }
}

W tym momencie kończy się proces implementacji. Nasze testy przechodzą. Możemy zrobić Check in naszych zmian. Przechodzimy do Team Explorera, naciskamy "Pending Changes".


Pierwszą rzeczą jest dodanie komentarza (nie zapominajmy do tym!). Kolejną powiązanie naszych zmian z zadaniami. Naciskamy "Add Work Item by ID" i dodajemy zarówno nasze zadanie jak i PBI. Przy wiązaniu zmian mamy dwie opcje:
- Associate - po prostu "doklejamy" informację o tym, że zmiana dotyczy danego Work Itema (WI)
- Resolve - robi to samo co Associate i dodatkowo zmienia status WI na rozwiązany
Ponieważ uznajemy nasze zadanie za skończone zaznaczamy je jako Resolve. Decyzję o zakończeniu historii użytkownika zgodnie z metodyką Scrum podejmuje Właściciel Produktu, dlatego też w przypadku PBI zaznaczamy tylko Associate.
Gdy nasze zmiany wejdą z sukcesem pozostaje nam tylko jedna rzecz do zrobienia - podpięcie naszego testu akceptacyjnego do zdefiniowanego Test Case'a. Otwieramy informacje o nim i przechodzimy do zakładki "Associated automation".


Wybieramy nasz test jednostkowy poprzez przycisk koło pola "Automated test name".
Poprawiamy wartość effort przy zadaniu oraz PBI i jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie zakończyliśmy tym samym nasz proces implementacji.

Testy

Po zakończeniu implementacji (zwykle na koniec Sprintu) Właściciel Produktu testuje czy wszystkie historie użytkownika zostały zrealizowane poprawnie.
W naszym przypadku okazuje się, że wystąpił błąd. W opisie testu akceptacji było napisane, że:

"Dodajemy gracza "Jan Kowalski" poprzez metodę AddPlayer klasy PlayersManager - Wyświetlona informacja: "01. Nazwa: Jan Kowalski"
 
My w trakcie implementacji nie zauważyliśmy, że numery mniejsze od 10 mają mieć zero na początku. Proces zgłaszania i rozwiązania wygląda następująco:
1. Właściciel produktu dodaje teraz błąd powiązany z naszą historią użytkownika (w sposób analogiczny jak podpinaliśmy impediment).
2. My, po analizie błędu oceniamy ile czasu zajmie jego poprawienie, uaktualniamy effort dla PBI oraz buga
3. Dodajemy zadanie-dziecko do błędu (analogicznie jak zadanie do historii użytkownika)
4. Gdy rozwiążemy błąd i wrzucamy nasze zmiany spinamy je zarówno z zadaniem,błędem jak i historią użytkownika.
5. Gdy Właściciel Produktu zaakceptuje rozwiązanie zamyka błąd i oznacza historię użytkownika za zrealizowaną.

Podsumowanie

Mam nieodparte wrażenie, że ten artykuł jest z jednej strony za krótki, z drugiej, że za długi. Dlaczego? Za krótki gdyż temat jest tak rozległy, że można by było napisać książkę i to by było mało. Za długi, bo nie wiem czy ilość szczegółów nie zamaże obrazu całości.
Mam jednak nadzieję, że udało mi się jednak przekazać ideę oraz że lektura mojego artykułu pozwoli Wam zrozumieć jak można zamodelować proces tworzenia funkcjonalności w TFS zgodnie z TDD i metodyką Scrum.

środa, 30 listopada 2011

Scrum i Team Foundation Server cz.5 - Continuous Integration

1. Trochę teorii

Każdy z nas w trakcie zawodowej kariery miał (nie)przyjemność pracować z systemami kontroli wersji. Codziennie w trakcie swojej pracy wrzucamy, pobieramy z nich pliki, rozwiązujemy konflikty. Wiemy po co je używać, ale czy wiemy jak? Tak jak w każdej dziedzinie życia pewne rzeczy można robić lepiej lub gorzej. W tym artykule postaram się pokazać kilka dobrych zasad ciągłej integracji (Continuous Integration), które pozwolą usprawnić trochę ten proces. Na koniec przedstawię przykład jak wdrożyć te zasady w Team Foundation Server.

Systemy kontroli wersji są czymś o czym powinniśmy pomyśleć na samym początku projektu. Mają wiele zalet, nie można się bez nich obyć, "ale...". Tym "ale" jest najbardziej zawodny element procesu - ludzie. 
Każdy z nas nie raz klął na kolegę, który wrzucił niebudujący się kod do repozytorium, drżał przed nadchodzącymi konfliktami przy pobraniu nowej wersji repozytorium. Myślę, że każdy z nas mógłby wymienić z imion współpracowników specjalizujących się we wrzucaniu niebudującego się kodu. 

Na bazie swoich doświadczeń uważam, że sporo z tych błędów można wyeliminować poprzez stosowanie się do kilku prostych zasad:

1. W repozytorium znajduje się tylko kompilujący się kod - przed wrzuceniem swoich zmian, poświęćmy czas i przebudujmy chociaż projekt. Nie ma nic bardziej irytującego niż niebudujący się kod. Nieszczęśliwcowi, który ściągnie rewizję w takiej sytuacji zwykle pozostaje cofnięcie się do poprzedniej działającej wersji, lub zrobienie hacku.

2. W repozytorium znajduje się tylko działający kod - jest to rozwinięcie pierwszej zasady. Sam fakt, że kod się buduje nie oznacza, że działa poprawnie. Przed wrzuceniem wersji poświęćmy chwilę na sprawdzenie czy nasz kod działa poprawnie: odpalmy testy, przeklikajmy się przez modyfikowane moduły. Często wydaje nam się to stratą czasu, bo "przecież to była tylko mała zmiana", a potem okazuje się, że zmianę zrobiliśmy na szybko i wrzuciliśmy kod, który wywala pół aplikacji. 
Oczywiście, niektórzy powiedzą, że czasami nie da się tego zrobić, gdy więcej niż jedna osoba pracuje nad tym samym kodem i muszą się nim dzielić. Repozytoria kodu mają mechanizmy pozwalające na rozwiązanie tych problemów: tworzenie osobnych gałęzi kodu (branch), odkładanie kodu na półki (shelve). Jeżeli zastosowanie tych rozwiązań jest zbyt kłopotliwe - zróbmy wszystko by okres "zepsutego" repozytorium trwał najkrócej.

3. Wrzucajmy regularnie i często nasze zmiany - oczywiście musimy zachować pierwsze dwie zasady. Dzielmy nasz kod na małe fragmenty (units of code). Oprócz takich zysków jak lepsza jakość kodu, zmniejszamy szansę na kłopotliwe rozwiązywanie złożonych konfliktów.

4. Im częściej robimy update - tym lepiej - jest to szczególnie kluczowe, gdy robimy dużą zmianę, mającą duży wpływ na działanie systemu. Musimy przeprowadzić dużo testów, nie możemy wtedy szybko wrzucić zmian. Im częściej będziemy pobierać zmiany tym szybciej połączymy się z kodem innych i szansa na konflikty zdecydowanie zmaleje.

5. Piszmy komentarze gdy wrzucamy kod - niby drobna rzecz, ale bardzo pomaga gdy musimy znaleźć przyczynę modyfikacji fragmentu kodu. Napiszmy z jakim zadaniem nasze zmiany są związane, co zmodyfikowaliśmy, dodaliśmy, usunęliśmy tym lepiej. Krótko ale treściwie.

Niestety teoria teorią, a praktyka praktyką. Często okazuje się, że sporo ludzi podchodzi do nich nonszalancko. Czasami skomplikowanie systemu nie pozwala w prosty i szybki sposób na sprawdzenie wpływu naszych zmian na jego działanie.

Z pomocą przychodzą nam zasady i systemy Continuous Integration. Oprócz zasad dobrego używania kodu (m.in. tych, które wymieniłem powyżej) główną ideą jest to, że zmiany w kodzie powinny być ciągle integrowane ze sobą. Powinna być regularnie sprawdzana jego spójność, integralność oraz poprawność działania. 

Dokonuje się tego przez regularne buildy projektu, uruchamianie testów itd. Powinny się one odbywać w środowisku identycznym do docelowego klienckiego (eliminujemy w ten sposób błędy wynikające z tego, że programiści mają różne konfiguracje swoich systemów). Każda zmiana powinna zostać przetestowana. Jeżeli nie spełni kryteriów akceptacji to powinna nie zostać dopuszczona do repozytorium, lub zespół projektowy powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o pojawieniu się błędnego kodu.

Postaram się pokazać jak te cele można osiągnąć przy pomocy Team Foundation Server. Pokażę jak utworzyć dwie definicje buildów, które powinny rozwiązać większość podstawowych problemów:
- build dzienny - będzie raz na dobę sprawdzał czy projekt buduje się, czy wszystkie testy przechodzą. Ponieważ może on trwać długo, uruchamiany będzie w nocy - by nie utrudniać pracy programistom.
- build wejśćiowy (gated build) - będzie sprawdzał czy kod wrzucany jest poprawny. Jeżeli nie spełni zadanych kryteriów, nie dostanie się do repozytorium. Jakie warunki będziemy sprawdzać? Pierwszym będzie kompilacja projektu, drugim przejście najważniejszych testów (uruchamianie wszystkich nie było by dobrym posunięciem, bo trwało by zdecydowanie za długo).

2. Trochę praktyki


Pierwszym krokiem jest utworzenie projektu i dorzucenie go do Team Foundation Server. Bazował będę na przykładzie opisanym w "Scrum i Team Foundation Server cz.4 - Tworzymy projekt".

Pierwszą czynnością jest utworzenie folderu, do którego będą wrzucane DLLki budowanych solucji. Na nim będzie działał serwer. Załóżmy folder na dysku C: o nazwie "BuildFolder". Konieczne jest nadanie maksymalnych uprawnień do folderu procesowi buildów TFS (dla mnie będzie to "Local Service"). Oprócz tego musimy udostępnić w sieci lokalnej ten folder.


Mając już skonfigurowany folder możemy przejść do właściwej konfiguracji. Otwieramy Visual Studio i otwieramy Team Explorera (Menu => View => Team Explorer)


Przechodzimy do menu konfiguracji buildów naciskając przycisk "Builds". Aby dodać nową definicję naciskamy przycisk "New Build Definition". Dodajemy dwie definicje:

1. Build dzienny 

W  pierwszym oknie wpisujemy jego nazwę (np. "OneCardMaster - Daily" i ustalamy, że ma być aktywny zaznaczając opcję "Enabled".

Przechodzimy do zakładki "Trigger". 


W niej definiowane wyzwalacze dla naszego buildu. Chcemy, żeby uruchamiał się codziennie o godzinie 3 w nocy, nawet jeżeli kod nie zmienił się. Zaznaczamy opcje jak na obrazku powyżej. 
Przechodzimy do zakładki Build Defaults. I podajemy w niej adres sieciowy utworzonego przez nas wcześniej katalogu do buildów.


W zakładkach Workspace, Process i Retention Policy zostawiamy wartości domyślne.
Naciskamy przycisk zapisz i mamy skonfigurowany pierwszy build.


2. Build wejściowy


Tworzymy kolejną definicję builda poprzez Team Explorera. Podajemy jej nazwę "One Card Master - Gated". Zakładki Workspace, Build Defaults, Retention Policy tak samo jak w przypadku builda dziennego.
Przechodzimy do zakładki Trigger i ustalamy w niej opcję "Gated Check-in".
Następnie naciskamy w Process. Rozwijamy kolejno sekcje: Basic, Automated Tests, Test Assembly.
Ustalamy, że check-in ma być odrzucony jeśli wybrane przez nas testy nie przejdą ("Fail Build On Test Failure" - True). 
Aby wybrać testy, które mają być wywoływane wpisujemy w opcję "Category Filter" jej nazwę np. "VIT" (Very Important Tests).
Zapisujemy builda i "eto wsio".


3. Trochę przykładów

Aby zaprezentować jak działa nasz build utwórzmy projekty o strukturze.

Projekt OneCardMaster jest to "Class Library", OneCardMasterTest - "Test Project".
Dodajemy klasę ClassToTest wyglądającą:
public static class ClassToTest
{
  public static bool VeryImportantFunction()
  {
    return true;
  }

  public static bool Function1()
  {
    return true;
  }

  public static bool Function2()
  {
    return true;
  }

  public static bool Function3()
  {
    return true;
  }
}

Jak widać jest to prosta klasa, która jedynie symuluje działanie systemu. Mamy tutaj cztery funkcje w tym jedną bardzo ważną. Do projektu testowego dodajemy klasę sprawdzającą poprawność jej działania.
[TestClass]
public class ClassToTestTest
{
  private TestContext testContextInstance;

  public TestContext TestContext
  {
    get
    {
      return testContextInstance;
    }
    set
    {
      testContextInstance = value;
    }
  }

  [TestMethod]
  [TestCategory("VIT")]
  public void VeryImportantFunction_ReturnsTrue()
  {
    Assert.IsTrue(ClassToTest.VeryImportantFunction());
  }

  [TestMethod]
  public void Function1_ReturnsTrue()
  {
    Assert.IsTrue(ClassToTest.Function1());
  }

  [TestMethod]
  public void Function2_ReturnsTrue()
  {
    Assert.IsTrue(ClassToTest.Function2());
  }

  [TestMethod]
  public void Function3_ReturnsTrue()
  {
    Assert.IsTrue(ClassToTest.Function3());
  }
}

Do każdej metody dodana została funkcja sprawdzająca jej poprawność. Jak łatwo zauważyć na ten moment wszystkie testy przechodzą.
Przechodzimy do Team Explorera i naciskamy przycisk Check In. Po zaakceptowaniu pojawi nam się nowe okno (jest to zmiana w stosunku do tego co mieliśmy przed konfiguracją builda wejściowego).
Informuje nas ono o tym, że nasze pliki zostaną wrzucone "na półkę". TFS sprawdzi poprawność zmian i jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie to doda je do repozytorium. Naciskamy przycisk Build Changes.
W naszym systemie zostanie uruchomiony wątek sprawdzający czy build się nie zakończył.
Gdy status builda się zmieni otrzymamy o tym informację w postaci wyskakującego okna. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie powinno wyglądać następująco:
Mamy dwie opcje do wyboru:
- Reconcile - odświeża status naszej lokalnej kopii repozytorium, czyści zmiany z pending changes itd.
- Ignore - nic nie robi - nie odświeża repozytorium. Dopiero gdy zrobimy update to uaktualni nam się wersja


Spróbujmy teraz zmienić metodę VeryImportantFunction na:


public static bool VeryImportantFunction()
{
  return false;
}


Po takiej zmianie nasz test z kategorii "VIT" nie będzie przechodził i build wejściowy nie powinien się udać.
Przejdźmy do Team Explorer i zróbmy Check In. Po zakończeniu builda powinniśmy zobaczyć okno informujące nas o niepowodzeniu:
Podsumowanie

W powyższym artykule starałem się przedstawić zasady dobrego korzystania z repozytorium, podstawy Continuous Integration oraz przykład jak zastosować to w praktyce przy użyciu TFS. Oczywiście jest to tylko wstęp, bo temat jest długi jak rzeka. Raczej nie będziecie znać po jego lekturze wszystkich odpowiedzi, ale liczę, że będziecie chociaż wiedzieć o co pytać.

wtorek, 22 listopada 2011

Scrum i Team Foundation Server cz.4 - Tworzymy projekt

W poprzednich wpisach opisałem ogólne zasady metodyki Scrum, przedstawiłem sposób instalacji i konfiguracji - TFS. W tym wpisie pokażę podstawowe zasady jak połączyć teorię z praktyką. Podobnie jak w poprzednich wpisach bazował będę na Team Foundation Server 11 DP, konieczne również będzie Visual Studio 11 DP.

Załóżmy, że chcemy wytworzyć grę komputerową - One Card Master. Gra ta będzie niczym innym niż uproszczoną wersją gry w wojnę. Każdy z graczy otrzymuje po jednej karcie - wygrywa osoba, która ma największą kartę.
 
1. Połączenie z TFS
Uruchommy Visual Studio. Posiada ona specjalną sekcję odpowiedzialną za elementy zarządzania projektem. Jeżeli nie jesteśmy połączeni widzimy tylko jedną opcję - "Connect to Team Foundation Server", po połączeniu pojawi się ich więcej. Wybieramy opcję połączenia.


Ukaże nam się okno wyboru serwera, z którym chcemy się połączyć. Ponieważ jest to nasze pierwsze połączenie lista wyboru jest pusta.


Naciskamy przycisk "Servers" by zdefiniować połączenie. 


Ponieważ chcemy dodać nowe połączenie naciskamy przycisk "Add"W pole na górze wpisujemy nazwę (lub adres) naszego serwera - w moim przypadku jest to "win-mpmq6e2dm0c". Naciskamy "OK" i w oknie wyboru serwera "Close".Teraz w oknie wyboru serwera w liście rozwijalnej powinniśmy zobaczyć nasz serwer. Wybieramy go i naciskamy przycisk "Connect". Zostaniemy poproszeni o dane autoryzacyjne - podajmy dane administratora serwera.2. Utworzenie projektu


Jesteśmy już połączeni z serwerem, możemy przejść zatem do utworzenia naszego projektu.
Do zarządzania projektem służy "Team Explorer". Można go włączyć poprzez Menu=>View=>Team Explorer.


Aby utworzyć nowy projekt naciskamy "Create New Team Project".Wpisujemy nazwę naszego projektu i ewentualnie opis i kilkamy "Next".


 

Team Foundation Server pozwala na definiowanie i używanie szablonów projektów. W ich obrębie można m.in. definiować typy zadań, przepływy między nimi. TFS dostarcza od razu kilka z nich oraz pozwala na pobranie innych z MSDN. Ponieważ chcemy prowadzić nasz projekt przy pomocy metodyki Scrum, wybieramy szablon "Microsoft Visual Studio Scrum 2.0 - Preview 1" i naciskamy przycisk "Finish". Nastąpi teraz proces konfiguracji nowego projektu, po jego pomyślnym zakończeniu naciskamy przycisk "Close".
Po dodaniu projektu Visual Studio automatycznie połączy nas z nim - widoczne to będzie od razu po wyglądzie menu Team Explorera.3. Utworzenie zespołu

Podobnie jak w filmach typu "Parszywa dwunastka", czy "7 wspaniałych" pierwszym krokiem w konfiguracji naszego projektu jest utworzenie zespołu. 

Konta w TFS powiązane są z kontami systemowymi. Możemy tego dokonać poprzez systemowe okno zarządzania komputerem (dostępne przez Start => All Programs => Administrative Tools=> Computer Management).
Dodajemy kilku "Janów Kowalskich" w celach testowych i zamykamy okno.


TFS przy konfiguracji serwera tworzy bardzo przydatną rzecz jaką jest strona pozwalająca na zdalny do niego dostęp. Pozwala ona w wygodny sposób zarządzać zadaniami, użytkownikami i procesami projektu. Dalszej konfiguracji będziemy dokonywać przy jego pomocy. Aby się do niej dostać naciskamy "Web Access" w Team Explorerze.
Domyślnie została utworzona grupa projektowa dla naszego projektu. Aby dodać do niej inne osoby klikamy na "My Team" oraz w kolejnym ekranie przycisk "Administration" (znajdujący się w prawym górnym rogu).


Wchodzimy do sekcji "members", w liście rozwijalnej "Actions" wybieramy "Manage Team Membership".
Aby dodać użytkownika naciskamy przycisk "add members". W pole wpisujemy użytkownika, którego chcemy dodać, naciskamy "check name", a następnie "Save Changes".


Należy dodać jeszcze naszą grupę projektową do grupy uprawnień pozwalającej na dostęp do projektu i działanie na nim. Dokonujemy tego naciskając link z  nazwą naszego projektu znajdujący się w górnym menu strony.

Przechodzimy do zakładki "project groups" i wybieramy grupę uczestników projektu - "contributors".


W sekcji "Group membership" naciskamy przycisk "manage membership". W znanym nam już oknie wybieramy "add tfs group" i z listy wybieralnej bierzemy grupę [One Card Master]\My Team. Dzięki temu, każdy nowy użytkownik, którego dołączymy do zespołu projektowego automatycznie nabędzie stosowne uprawnienia.


4. Przygotowania do pierwszego sprintu


Mając wybrany i utworzony zespół możemy przystąpić do planowania projektu. Zgodnie z metodyką Scrum będziemy go dzielić na Sprinty oraz pomocniczo grupować je w Release'y. Grupowanie takie jest przydatne z tego względu, że pozwala na lepszą motywację, grupowanie faz oddawania projektu klientowi (np. jeden release to utworzenie konkretnego modułu). Tak jak wspomniałem we wcześniejszym artykule długość Sprintu być w przedziale 2-4 tygodnie (z tym, że każdy Sprint powinien trwać tyle samo). Liczba sprintów w Releasie też jest kwestią ustaleń.
Dostęp do Sprintów oraz Release'ów znajduje się w sekcji Iterations.
Jak widać zostały utworzone 4 releasy, każdy po 6 sprintów. Do celów testowych tak dużo nie jest nam potrzebne. Usuńmy tak elementy by został nam jeden Release składający się z 4 Sprintów.
Każdy ze sprintów będzie trwał 2 tygodnie. Dobrą zasadą jest od razu zaplanowanie dat startu i końca kolejnych sprintów. Efekt powinie wyglądać podobnie jak na poniższym screenie:
Zwykle planując projekt dzielimy zadania na grupy np. wg biznesowych zasad (np. modułami) lub programistycznych kategorii (np. baza danych, serwer aplikacji, klient). Takie grupowanie można też dokonać w TFS poprzez zakładkę "areas".Ja utworzyłem 3 zgodnie z planowanymi modułami:
- Administracja
- Ekran Gry
- Panel użytkownika
Oczywiście grupy można zagnieżdżać jeszcze głębiej, nie musi to być płaska struktura jak w tym przykładzie.


5. Planowanie zadań


Zadania planujemy poprzez zakładkę "backlog" projektu. Wychodzimy z administracji (przez link "Exit administration) i przechodzimy do niej.W TFS przyjęto, że zadania grupowane są w historie użytkownika (Product Backlog Item, Bug) opisujące konkretny przypadek do zrealizowania. Gdy uznamy, że chcemy, żeby była realizowana powinniśmy przypisać do niej co najmniej jedno zadanie. Jest to odzwierciedlenie standardowego procesu tworzenia systemów informatycznych. Jako programiści zwykle dostajemy opis zadania w postaci przepływu biznesowego. Musimy wtedy zwykle dokonać zmian na bazie, dodać metody na serwisie i oprogramować klienta. 


Historię użytkownika (PBI) dodajemy poprzez przycisk "Add".
Posiada ono następujące główne elementy:
- Assigned To - osoba odpowiedzialna za realizację historii użytkownika
- Status - aktualny status zadania
- Reason - powód dokonania akcji
- Effort - wysiłek, który należy wykonać aby skończyć to PBI. Wyrażone to jest w story pointach (jaki czas ma jeden story point jest kwestią ustalenia w projekcie)
- Business Value - jest to wartość, jaką wniesie ta historia użytkownika do projektu
- Area - grupa zadań, do którego zalicza się PBI


Od razu przy dodawaniu historii użytkownika można zdefiniować zadania do niego. Można tego dokonać przechodząc do zakładki "Tasks" i naciśnięcie przycisku "New".
Zadanie posiada m.in. pola:
- Assigned To - użytkownik, do którego zostało przypisane zadanie
- State - aktualny status zadania
- Reason - powód dokonywanej akcji
- Blocked - czy zadanie jest zablokowane (nie powinno być aktualnie robione)
- Description - opis
- Remaining Work - effor pozostały do zakończenia zadania
- Backlog Priority - priorytet zadania
- Activity - rodzaj czynności wykonywanej w zadaniu (np. Development, Documentation)
- Area - grupa zadań, do których zalicza się ten task


Po dodaniu PBI i zadań w widoku rejestru produktu (backlog) pojawi się nowy wpis.


6. Realizacja sprintu


Zarządzanie realizacją sprintu można zobaczyć w zakładce "board".
Na tym ekranie widać wszystkie historie użytkownika oraz ich zadania w obrębie aktualnego sprintu. 
Tablica (dashboard) jest klasycznym Scrumowym widokiem. Zadania podzielone są na trzy grupy:
- To Do - nie rozpoczęte,
- In Progress - w trakcie robienia,
- Done - skończone.
W prostocie tego widoku tkwi jego siła. Widać na nim dokładnie, które zadania zostały już rozpoczęte, kto się czym zajmuje aktualnie oraz co zostało skończone. 
Zadania można w prosty sposób poprzez przeciągnięcie przenosić pomiędzy jednym statusem a drugim. Poprzez podwójne kliknięcie wchodzić do ich edycji. W prawym górnym rogu widoczny jest również Burndown Chart - czyli wykres postępu prac (o nim postaram się napisać w osobnym wpisie).


7. Dodanie projektu do kontroli wersji


Jedyną rzeczą, która pozostała nam do zrobienia by można było zacząć realizować projekt jest dodanie plików do kontroli wersji.


Wracamy do Visual Studio i Team Explorera. Naciskamy przycisk Source Control Explorer.


Wybieramy nasz projekt i naciskamy "Map to Local Folder". Wybierzemy to aby określić, w którym miejscu na naszym lokalnym komputerze będą przechowywane pliki projektu. Po dokonaniu mapowania, naciskamy przycisk "New Folder" aby dodać folder o nazwie "src" (z kodami źródłowymi).


Poprzez przycisk "New Project" w oknie "Start Page" dodajemy nowy projekt z lokacją w zmapowanym folderze. Zaznaczamy dodatkowo "Add to source control".
Wszystkie foldery i pliki, które utworzyliśmy do tego momentu znajdują się tylko lokalnie na naszym dysku. Aby zmiany zostały wrzucone na serwer należy przejść do Team Explorera, nacisnąć "My Work", a następnie "Check In".
Zobaczymy listę wszystkich naszych zmian. Dobrym zwyczajem jest podanie komentarza przy check inie. Po naciśnięciu przycisku Check In zmiany zostaną wrzucone na serwer.

Podstawowa konfiguracja TFS do pracy z projektem została dokonana. W kolejnych wpisach postaram się przybliżyć każdy z tych kroków dokładniej.